Zostaw nam wiadomość


Przykro nam, że w tej chwili nie jesteśmy dostępni. Wyślij nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą wkrótce.

Zostaw nam wiadomość

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych należących do Użytkowników korzystających ze strony internetowej zarejestrowanej pod domeną www.arexmeble.pl.
 2. Administratorem danych osobowych (dalej: administrator) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Kazimierz Chmiel, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa AREX Kazimierz Chmiel z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Targowa 1D, NIP 9130000173, REGON 931577629, wpisany do CEIDG.
 3. Administrator decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych.

Gromadzenie danych osobowych

 1. Przeglądanie zawartości strony internetowej www.arexmeble.pl nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.
 2. W celu zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepu stacjonarnego Klient może zostać poproszony o podanie następujących informacji:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres;
  3. Miejscowość;
  4. Kod pocztowy;
  5. Telefon;
 3. Dane osobowe, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wymagane są w celu podpisania umowy w sklepie stacjonarnym. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Administrator pozyskuje i przetwarza w celach technicznych oraz statystycznych informacje o numerze (w tym numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego użytkownik uzyskuje połączenie ze stroną internetową www.arexmeble.pl Strona internetowa www.arexmeble.pl wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu stacjonarnego, których stroną jest Klient, w szczególności w celu:
  1. Składania zamówień oraz dokonywania płatności;
  2. Realizowania dostawy;
  3. Wystawienia rachunku / faktury;
  4. Rozpatrywania reklamacji;
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 4. Informacje dotyczące użytkowników, w tym ich dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją umowy sprzedaży (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte.
 5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych użytkownika:
  1. Właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
  2. W przypadku gdy będzie to niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. W innych przypadkach ujawnienie danych osobowych wymaga zgody użytkownika;
 6. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia w całości lub w określonej części. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się z administratorem.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W celu zabezpieczenia danych osobowych administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczno-organizacyjne.