Klient w dniu montażu mebli jest zobowiązany udostępnić ekipie montażowej opróżnione, zabezpieczone pomieszczenie, w którym mają zostać zamontowane meble.

Klient ma obowiązek ponadto zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, mogącymi powstać na skutek wnoszenia mebli, drogi prowadzącej od wejścia do pomieszczenia, w którym będą montowane meble (ściany, sufity, podłogi).

 1. Termin montażu mebli kuchennych w domu lub innym wskazanym przez Klienta miejscu jest uzgadniany telefonicznie po dostarczeniu ich do sklepu przez producenta.
 2. Przedstawiciel F.H.U.AREX powiadomi Państwa o dokładnym terminie i planowanej godzinie rozpoczęcia montażu mebli nie później niż na dzień przed ich zmontowaniem.
 3. W wyjątkowych okolicznościach termin wykonania mebli może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji przedstawiciel F.H.U. AREX ma obowiązek powiadomienia wcześniej Klienta o zaistniałych okolicznościach i powiadomić go o nowym terminie wykonania oraz montażu mebli kuchennych. Nowy termin jest ustalany w porozumieniu z Klientem.
 4. Przesunięcie terminu dostawy mebli kuchennych oraz ich montażu może nastąpić również na życzenie Klienta maksymalnie o 10 dni roboczych. Za każdy kolejny dzień magazynowania będą naliczane opłaty w wysokości 20 zł.
 5. Pomieszczenie kuchenne wraz z podejściami instalacyjnymi w dniu montażu musi być przygotowane zgodnie z projektem pomieszczenia kuchennego.
 6. Warunki techniczne przeznaczone dla pomieszczeń kuchennych są dostępne w salonie firmowym F.H.U. AREX. Na życzenie Klienta F.H.U. AREX udostępni je bezpłatnie, aby umożliwić Państwu przygotowanie pomieszczenia, tak aby wszystkie sprzęty AGD działały sprawnie oraz aby uniknąć kolizji pomiędzy sprzętem do zabudowy, a poszczególnymi instalacjami.
 7. Klient jest zobowiązany do powiadomienia ekipy montażowej o wszelkich wadach ukrytych oraz o niedociągnięciach wynikających z nieodpowiedniego wykończenia wnętrza i instalacji (wod-kan, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej).
 8. Zmiana przez Klienta rodzaju i wielkości sprzętu AGD, ułożenie kamieni zamiast kafli, charakteryzujących się większą grubością, dokładanie ścianek z karton-gipsu, obniżenie sufitu itp. bez wcześniejszego powiadomienia o tym spowoduje obciążenie Klienta kosztami wynikającymi z konieczności dokonania zmian w zabudowie kuchennej wykonanej przez F.H.U. AREX.
 9. W przypadku niedotrzymania przez Klienta zobowiązania określonego w punkcie 5 i 8 zostanie on obciążony dodatkowymi kosztami.
 10. Na skutek zdarzeń losowych lub działania osób trzecich mogą nastąpić niewielkie uszkodzenia poszczególnych elementów mebli, które F.H.U. AREX zobowiązuje się usunąć w najkrótszym możliwym terminie.
 11. Wady powstałe na skutek sytuacji opisanych w punkcie 10 nie uprawniają Klienta do przesunięcia terminu płatności za meble na datę późniejszą lub niedopłaty za meble.
 12. Cena montażu nie obejmuje wnoszenia mebli do domu. Przedstawiciel F.H.U. AREX umówi się z Państwem na transport mebli w godzinach dogodnych dla Państwa nie przekraczających godzin pracy sklepu.
 13. F.H.U. AREX nie odpowiada za:
  1. ściany, podłogi, sufity, wnęki okienne, futryny itp.
   1. odchylenia, czyli wypukłości, wklęsłości, brak pionów, poziomów, kątów itp.,
   2. niedostateczną grubość ścian, na których mają zostać zawieszone meble,
   3. regipsy oraz brak wzmocnień pod meblami wiszącymi,
   4. ukryte wady znajdujące się zarówno w jak i pod strukturą materiałów wykończenia wnętrz.
  2. płytki ceramiczne łącznie z fugami
   1. ich jakość oraz niedostateczną przyczepność do podłoża,
  3. instalacje
   1. wykonane w sposób nieprawidłowy, przede wszystkim wykonane niezgodnie z normami i odpowiednimi przepisami budowlanymi,
   2. ich nieprawidłowe działanie,
  4. sprzęt AGD
   1. niedostateczną jakość zastosowanych uszczelnień i części montażowych (będących w ich wyposażeniu) mających negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie mebli i sprzętów AGD,
   2. wady produkcyjne.
 14. Sprzęt AGD zakupiony w F.H.U.AREX jest montowany bezpłatnie.
 15. Za sprzęt AGD zakupiony indywidualnie przez klienta obowiązuje opłata za montaż uzgadniana indywidualnie podczas rozmów z projektantem.
 16. Montaż zabudowy kuchennej nie obejmuje podłączeń wodnych, kanalizacyjnych, wyciągowo-wentylacyjnych, elektrycznych oraz gazowych (podłączenia powinny być wykonane przez montera z uprawnieniami).
 17. Montaż wykonywany przez ekipę montażową F.H.U. AREX obejmuje tylko elementy będące przedmiotem zamówienia, wyszczególnione na formularzu zamówienia.
 18. Montaż elementów dostarczonych przez Klienta lub osoby trzecie są, za uzgodnieniem z przedstawicielem F.H.U. AREX, dodatkowo płatne.
 19. Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu elementów dostarczonych przez Klienta.
 20. Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu mebli kuchennych, gdy Klient nie spełnił wymogów określonych w punkcie 5 i 8 oraz w przypadku gdy pomieszczenie charakteryzuje się wymienionymi w punkcie 13.1 wadami uniemożliwiającymi prawidłowy montaż mebli.
 21. W przypadku zaistniałej sytuacji opisanej w punkcie 20, AREX naliczy kwotę w wysokości 250 zł/dzień roboczy tytułem przestoju ekipy montażowej z powodu niedotrzymania przez Klienta warunków umowy.
 22. Montaż mebli kuchennych nie obejmuje wyrównania ewentualnych nierówności ścian, podłóg i sufitów w domu lub innym wskazanym przez Klienta miejscu montażu mebli.
 23. Wpłatę całej należności za montaż, kupujący zobowiązuje się zapłacić po zakończeniu montażu.

WARUNKI TECHNICZNE DLA POMIESZCZEŃ DO MONTAŻU MEBLI KUCHENNYCH

Dla sprawnego działania urządzeń technicznych zastosowanych w zabudowie kuchennej wszelkie zakończenia instalacji jak i sama instalacja powinna spełniać określone wymogi techniczne regulowane aktualnie obowiązującymi normami.

Projekt mebli zawiera w swojej budowie wszystkie te zasady i normy dla jego sprawnego montażu i wygodnej późniejszej eksploatacji.

Niedostosowanie się do poniższych zasad przez zamawiającego może spowodować utrudnienia w montażu i użytkowaniu za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W konsekwencji może dojść do wystąpienia dodatkowych kosztów związanych z przestojem grupy montażowej lub dodatkowych nie wkalkulowanych w zamówienie czynności. Ma to wpływ na ostateczną wartość zamówienia za którą zamawiający odpowiada finansowo.

Dlatego w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z montażem mebli zalecamy dostosowanie się do poniższych zasad.

Odbiorca indywidualny (kupujący) zobowiązany jest udostępnić opróżnione pomieszczenie kuchenne, wyposażone w podejście hydrauliczne, podejścia elektryczne, gazowe i hydrauliczne do urządzeń AGD.

Wymagania dotyczące ścian i podłoża:

 1. Płaszczyzna podłogi powinna być płaska, bez nierówności i pochyleń na całej powierzchni zabudowy. Ściany powinny utrzymywać kąty proste, zarówno w pionie jak i poziomie.
 2. Za urządzeniami AGD do zabudowy nie mogą być usytuowane ŻADNE przyłącza elektryczne wodne czy gazowe.

Instalacja elektryczna:

 1. Instalacja elektryczna określana jest w zależności od zaplanowanych sprzętów gospodarstwa domowego zarówno dużego jak i małego oraz zaplanowanego w pomieszczeniu oświetlenia. Dostosowanie instalacji elektrycznej do projektu zabudowy kuchennej jest konieczne.

Lodówka:

 1. Do podłączenia lodówki gniazdo powinno znajdować się z boku jej zabudowy (za szafką sąsiadującą nie będąca miejscem usytuowania urządzenia AGD) i 20-30cm od podłogi.

Zmywarka:

 1. Gniazdko elektryczne z bolcem powinno znajdować się na przykład w szafce pod zlewozmywak, w taki sposób aby nie było usytuowane bezpośrednio przy przyłączach wodno-kanalizacyjnych.
 2. W przypadku nie spełnienia w/w zalecenia wykonawca mebli nie ponosi odpowiedzialności, za uszkodzenie sprzętu AGD, mebli bądź tez instalacji elektrycznej, wynikające z nieprawidłowego umiejscowienia gniazdka elektrycznego.

Piekarnik elektryczny:

 1. Przyłącze elektryczne do piekarnika powinno być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta (za szafką sąsiadującą nie będąca miejscem usytuowania urządzenia AGD) i 20-30cm od podłogi.

Płyta gazowa:

 1. Wszystkie odbiorniki gazu w zabudowie podłączane są za pomocą elastycznego przewodu gazowego. Jego długość określana jest zależnie od projektu zabudowy kuchennej.
 2. Płyty gazowe zwykle wymagają także dodatkowego gniazda elektrycznego w celu zasilenia zapalarki gazu. Wobec powyższego należy przygotować je w sąsiadującej szafce. Nie dotyczy to modeli piekarników zintegrowanych z płytą.

Płyta elektryczna/indukcyjna:

 1. W wypadku płyt elektrycznych, w większości modeli potrzebna jest oddzielna instalacja elektryczna, zdolna przenosić wysokie obciążenia napięcia (nawet do 11kW). Należy więc przygotować przyłącze elektryczne wg wskazań producenta sprzętu AGD. Niezbędne natomiast jest wyprowadzenie przewodu miedzianego 5cio żyłowego, przystosowanego do przenoszenia obciążenia 10kW o dł. ok. 1 m wyprowadzony ze ściany w szafce sąsiadującej z szafką w której planowane jest umiejscowienie płyty elektrycznej/indukcyjnej.

Okap/wyciąg powietrza:

 1. Gniazdo elektryczne powinno być przygotowane w osi okapu powyżej linii szafek wiszących. W przypadku wątpliwości co do precyzyjnego umiejscowienia przyłącza elektrycznego należy skonsultować jego umiejscowienie z projektantem.

Instalacja wodno–kanalizacyjna:

 1. Ujęcia wody (ciepła i zimna) do baterii zakończone odpowiednimi zaworami z odpływem skierowanym pionowo do góry, na wys. max 60cm, w centralnym miejscu szafki zlewozmywakowej.
 2. Wyprowadzenie wody (zimnej) do zmywarki, zakończone odpowiednim zaworem (3/4”) z odpływem skierowanym pionowo do dołu, na wys. max 50cm
 3. Wyprowadzenie wody (zimnej) do pralki zakończone odpowiednim zaworem (3/4”) z odpływem skierowanym pionowo do dołu, na wys.max 65 cm. Umiejscowienie wyprowadzenia wody do pralki a także instalacji odpływowej należy skonsultować i potwierdzić z projektantem.
 4. Bateria naścienna powinna być umieszczona centralnie w miejscu zlewozmywaka na wys. min 100cm.

Lodówki wolnostojące z tzw. „kostkarkami”:

 1. Nowoczesne modele lodówek (np. dwuskrzydłowych typu „side by side”) w wielu modelach posiadają urządzenie do zamrażania wody (tzw.Kostkarkę) w przypadku gdy klient decyduję się na zakup takiego modelu należy uwzględnić podczas przygotowywania przyłącza wodnego także do lodówki.

Instalacja wodna odpływowa (kanalizacja) prowadzona po ścianie powinna mieć nie mniej niż 40 mm średnicy i zachowany minimum 5 stopniowy spadek. Odsunięcie od ściany nie może przekraczać 70 mm mierzone dla najbardziej odsuniętych elementów instalacji (mocowania wraz z rurą do ściany).

Zakończenia instalacji odpływowej powinno znajdować się na wysokości nie wyżej niż 450mm i nie niżej niż 200mm od podłogi oraz powinna znajdować się centralnie w szafce zlewozmywakowej.

W przypadku nie dostosowania się do w/w wymienionych zaleceń wykonawca mebli nie ponosi odpowiedzialności za nieestetyczny wygląd przyłączy oraz zmontowanych mebli (widoczne okablowanie, nie dosunięte, wystające urządzenia AGD ze względu na przebiegające za nimi przyłącza wodne, gazowe itd.)

Do zakresu montażu sprzętu ADG należą czynności:

Zlewozmywak - Wycięcie otworu po zlew w blacie roboczym, trwałe osadzenie zlewozmywaka na blacie;

Do zakresu montażu nie należy podłączenie zlewu do instalacji wodno-kanalizacyjnej.


Okap - Powieszenie okapu

Do zakresu montażu nie należy podłączenie okapu do komina wentylacyjnego.


Lodówka do zabudowy - Zintegrowanie lodówki z szafką. Montaż frontów. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę.


Lodówka wolnostojąca oraz z instalacją wodną - Ustawienie lodówki w miejscu wyznaczonym przez projekt. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę.

Do zakresu montażu nie należy podłączanie lodówki (kostkarki) do instalacji wodnej.


Płyta gazowa/elektryczna/indukcyjna - Wycięcie otworu pod płytę w blacie roboczym, trwałe osadzenie płyty na blacie;

Do zakresu montażu nie należy podłączenie płyty do instalacji gazowej/elektrycznej (w zależności od typu).


Piekarnik elektryczny - Trwałe zintegrowanie piekarnika z szafką do tego przeznaczoną.

Do zakresu montażu nie należy podłączenie piekarnika do instalacji elektrycznej.


Zmywarka - Ustawienie zmywarki w miejscu wyznaczonym przez projekt, dokręcenie panelu dekoracyjnego w przypadku zmywarek do zabudowy. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę.

Do zakresu montażu nie należy podłączenie zmywarki do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Stwórz konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło