Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych należących do Użytkowników korzystających ze strony internetowej zarejestrowanej pod domeną www.arexmeble.pl.
 2. Administratorem danych osobowych (dalej: administrator) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Kazimierz Chmiel, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa AREX Kazimierz Chmiel z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Targowa 1D, NIP 9130000173, REGON 931577629, wpisany do CEIDG.
 3. Administrator decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych.

Gromadzenie danych osobowych

 1. Przeglądanie zawartości strony internetowej www.arexmeble.pl nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.
 2. W celu zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepu stacjonarnego Klient może zostać poproszony o podanie następujących informacji:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres;
  3. Miejscowość;
  4. Kod pocztowy;
  5. Telefon;
 3. Dane osobowe, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wymagane są w celu podpisania umowy w sklepie stacjonarnym. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Administrator pozyskuje i przetwarza w celach technicznych oraz statystycznych informacje o numerze (w tym numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego użytkownik uzyskuje połączenie ze stroną internetową www.arexmeble.pl Strona internetowa www.arexmeble.pl wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu stacjonarnego, których stroną jest Klient, w szczególności w celu:
  1. Składania zamówień oraz dokonywania płatności;
  2. Realizowania dostawy;
  3. Wystawienia rachunku / faktury;
  4. Rozpatrywania reklamacji;
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 4. Informacje dotyczące użytkowników, w tym ich dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją umowy sprzedaży (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte.
 5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych użytkownika:
  1. Właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
  2. W przypadku gdy będzie to niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. W innych przypadkach ujawnienie danych osobowych wymaga zgody użytkownika;
 6. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia w całości lub w określonej części. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się z administratorem.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W celu zabezpieczenia danych osobowych administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczno-organizacyjne.

Stwórz konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło